wynajem aut dostawczych Warszawa Kiszcars

Niniejsze warunki najmu określają warunki korzystania z samochodu, zwanego dalej pojazdem.

Wynajmujący - KISZ Jakub Sienkiewicz NIP 5361901537 z siedzibą w Warszawie ul. Światowida 60B Najemca - klient: firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użytkownik - osoba, której najemca powierzył kierowanie pojazdem.
 • ukończone 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kat. B od minimum 3 lat
 • opłacenie wynajmu zgodnie z aktualnym cennikiem oraz kaucji
 • okazanie dokumentu tożsamości oraz prawa jazdy (oryginały)

Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w Warunkach najmu lub przez osobę upoważnioną przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu oraz innych opłat w wysokości i na zasadach określonych w Umowie i Warunkach najmu. Umowa jest zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia przez wynajmującego po uprzednim poinformowaniu najemcy i jego zgodzie. Przedłużając wynajem należy opłacić czynsz z góry za okres kontynuacji wynajmu, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia przedłużenia najmu. Opłata może zostać wniesiona na rachunek bankowy najemcy, gotówką lub kartą w oddziale.

Wszystkie ceny podane w cenniku są w złotych polskich.

Cena za wynajem godzinowy to cena za każdą rozpoczętą godzinę najmu, zatem za wynajem samochodu wydanego o godz. 10:00 i zwróconego o 11:30, naliczamy opłatę za 2 godziny wynajmu. Wynajem powyżej 5 godzin jest liczony według cennika dobowego.

Cena za dobowy wynajem jest podana w zależności od limitu kilometrów zadeklarowanego przez klienta w dniu wynajmu. Doba jest liczona jako 24 godziny. Wypożyczając auto na kilka dni, limit kilometrów jest wyrażony jako iloczyn dni i limitu kilometrów na dobę. Zatem wynajmując auto na 3 dni z limitem 200km na dobę, najemca może pokonać w sumie 600km bez podziału na dni.

Najemca ponosi koszty związane z eksploatacją przedmiotu umowy w okresie najmu. Do kosztów związanych z eksploatacją pojazdu należą w szczególności:

 1. koszty paliwa i AdBlue
 2. inne opłaty związane z użytkowaniem pojazdu,
 3. opłaty parkingowe/drogowe,,

d. mandaty za zdarzenia powstałe z udziałem pojazdu w czasie trwania najmu.

Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu, w stanie określonym w umowie najmu (przebieg, ilość paliwa, uszkodzenia, wyposażenie, czystość, inne uwagi). Najemca lub Użytkownik potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację oraz potwierdza stan faktyczny z opisanym w Umowie najmu. Ewentualne uwagi co do stanu technicznego, stanu paliwa, wyglądu, wyposażenia, uszkodzeń, należy szczegółowo opisać w protokole wydania pojazdu, który stanowi integralny załącznik do Umowy.

Najemca zobowiązuje się korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami, stosując się do instrukcji i wskazówek Wynajmującego, a przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa (w szczególności obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym).

Zabrania się w szczególności:

 1. holowania innych pojazdów z wykorzystaniem Przedmiotu umowy,
 2. przeciążenia pojazdu,
 3. udziału w wyścigach, testach, imprezach samochodowych,
 4. palenia tytoniu,
 5. używania pojazdu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. przewożenia większej ilości osób niż przewidziana w dokumentacji pojazdu,,
 7. przewożenia zwierząt.

Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Przedmiotu umowy przed kradzieżą w czasie trwania Umowy. Zobowiązany jest do kontroli pojazdu. W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii, sygnalizacji ostrzegawczej komputera pokładowego, uszkodzenia, zdarzenia z udziałem pojazdu, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o wystąpieniu powyższych okoliczności Wynajmującego. W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego Najemca zobowiązany jest również do niezwłocznego powiadomienia Policji i sporządzenia protokołu szkody. Najemca zobowiązany jest do niekontynuowania dalszej jazdy oraz niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku, gdy nastąpi awaria lub uszkodzenie pojazdu lub w przypadku, gdy kontynuowanie dalszej jazdy mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także powodować powstanie dalszych szkód w Pojeździe. W przypadku uszkodzenia, wypadku lub awarii pojazdu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody na rzecz Najemcy. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku powstania jakichkolwiek zdarzeń skutkujących brakiem możliwości użytkowania przedmiotu najmu. Najemca nie może dokonywać zmian w pojeździe, w szczególności zmieniać jego przeznaczenia czy instalować dodatkowego wyposażenia.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosowne odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, gdy odmowa ubezpieczyciela jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Sytuacje sporne są rozstrzygane sądownie. W przypadku uszkodzenia pojazdu ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 2000 pln za każdą ze szkód. Najemca zobowiązuje się zgłaszać każdą ze szkód z osobna, od razu po jej wystąpieniu. W przypadku uszkodzenia pojazdu z naruszeniem regulaminu ponieść koszty na podstawie kosztorysu naprawy.

Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar umownych oraz dodatkowych opłat zgodnie z Warunkami najmu..

Kwoty wymienione w niniejszych OWU oraz w Umowie są kwotami brutto.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie najmu lub w Warunkach najmu, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikłych na tle stosowania ww. właściwym będzie Sąd właściwy dla Wynajmującego.

Umowa najmu oraz Warunki najmu podlegają prawu polskiemu.

W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę we wcześniejszym terminie niż określono w Umowie, Wynajmujący nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu.

Najemca swoim podpisem pod dokumentami oświadcza, że zapoznał się z warunkami określonymi w umowie najmu oraz Warunkami najmu i w pełni je akceptuje.

Najemca swoim podpisem oświadcza, iż otrzymał Warunki Umowy przed zawarciem umowy.

Umowa najmu wraz z Warunkami Umowy sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dowiedz się więcej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się !